Povolání
Úředník Probační a mediační služby

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Alternativní názvy: Probační úředník
Odborný směr:
Platové rozmezí
19 161 Kč - 35 905 Kč

Charakteristika

Úředník Probační a mediační služby realizuje dohled nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, zajišťuje podmínky pro uložení alternativních trestů a opatření včetně kontroly jejich výkonu, zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činí úkony k urovnání konfliktního stavu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 • Urovnání konfliktních stavů v rámci trestního řízení.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání.
 • Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
 • Vedení příslušné dokumentace

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a magisterský studijní program v oboru sociální politika a sociální práce. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru sociologie, magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy, magisterský studijní program v oboru sociální péče, magisterský studijní program v oboru teoretické právní vědy, magisterský studijní program v oboru právní specializace, magisterský studijní program v oboru pedagogika, magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika, magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče a magisterský studijní program v oboru psychologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
trestní právo
postupy vymáhání pohledávek
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody
pravidla a předpisy pro tresty nespojené s odnětím svobody a pro podmíněné tresty
pravidla a předpisy pro výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech
Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou a průběhem soudního řízení pod vedením soudce
Zajišťování poskytnutí pomoci obětem trestních činů
Zprostředkování řešení konfliktních vztahů mezi obviněným a poškozeným, a to jak v rámci soudního řízení, tak i k dosažení mimosoudního vyrovnání
Poskytování individuální pomoci obviněným s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu a též podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání
Poskytování právních porad klientům
Poskytování individuální pomoci obviněným, odsouzeným či propuštěným osobám s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu, a to včetně pomoci při jednání s úřady práce apod.
Urovnávání konfliktních stavů v rámci trestního řízení
Zajišťování podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání
Vypracovávání písemných právních úkonů spojených s řešením probační a mediační činnosti
Vedení příslušné dokumentace dle jednotlivých případů Probační a mediační služby
Orientace v právních spisech
Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a také chování obviněných ve zkušební době
Posuzování získaných podkladů a informací z hlediska jejich využitelnosti při provádění probační a mediační činnosti
Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody
Kontrola a sledování chování a dodržování omezení a povinností u osob obviněných, obžalovaných a odsouzených, včetně osob ve zkušební době podmínečně propuštěných z výkonu trestu
Shromažďování podkladů a informací potřebných pro činnost probační a mediační (např. údaje o osobě obviněného a o jeho rodinném a sociálním zázemí)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací