Povolání
Notářský koncipient

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: právo
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 584 Kč - 54 684 Kč

Charakteristika

Notářský koncipient se pod vedením a dohledem notáře připravuje na výkon funkce notáře, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Pracovní činnosti

  • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou věcí vztahujících se k cizině.
  • Přijímání úschov.
  • Zajišťování jednotlivých úkonů v oblasti poskytování právních služeb podle pověření notáře.
  • Zajišťování přípravných a dílčích úkonů notářské činnosti.
  • Zajišťování dílčích úkonů při správě majetku a vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda a doktorský studijní program v oboru právo a právní věda.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
exekutorské postupy a pravidla vč. provádění dražeb
převody nemovitostí
legislativa restitučních vypořádání
právo pobytové a azylové
právo Evropské unie
notářství
správa konkursní podstaty, konkursní řízení
právní věda, právní principy a zásady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Přijímání listin a peněz do úschovy a jejich vydávání při splnění stanovených podmínek
Zastupování při správě cizího majetku (správce konkurzní podstaty, zvláštní správce, zástupce správce nebo vyrovnací správce v řízení při konkurzu a vyrovnání)
Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.)
Vedení předepsaných notářských evidencí
Sepisování veřejných listin nebo notářských zápisů o právních úkonech fyzických i právnických osob, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení
Poskytování právních rad a informací veřejnosti v oblastech spadajících do kompetence notářů
Orientace v právních spisech
Ověřování shody opisu nebo kopie s originálním dokumentem a ověřování pravosti podpisů
Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací