Povolání
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Specialist in public health protection, Hygienist, Hygienik
Platové rozmezí
24 319 Kč - 50 913 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví vykonává speciální odborné činnosti při zabezpečování ochrany a podpory veřejného zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění.

Pracovní činnosti

 • Tvorba programů ochrany a podpory zdraví.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace a metodické usměrňování ochrany veřejného zdraví.
 • Výkon speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky.
 • Kontrola hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
 • Kontrola plnění uložených opatření.
 • Zpracování podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
hygiena a epidemiologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví
Vypracovávání a příprava programů ochrany a podpory zdraví na regionální nebo celostátní úrovni
Posuzování výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami
Provádění kontroly hygienicko-epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky
Provádění kontrol realizace a účinnosti nařízených opatření a provedených prací
Vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru
Provádění analýz ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí ovlivňujících zdraví obyvatelstva
Vedení požadovaných evidencí v oblasti ochrany veřejného zdraví
Příprava podkladů pro rozhodování příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Provádění poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Provádění vzdělávací činnosti při realizaci výchovně-vzdělávacích programů včetně vzdělávání nových specialistů
Zajišťování koordinační činnosti při ochraně veřejného zdraví a při realizaci programů, a to jak na úrovni meziresortní, tak i na úrovni mezinárodní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.

více informací