Povolání
Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Specialist in public health protection, Hygienist, Hygienik
Platové rozmezí
24 319 Kč - 50 913 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Odborný pracovník ochrany veřejného zdraví vykonává speciální odborné činnosti při zabezpečování ochrany a podpory veřejného zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky, předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění.

Pracovní činnosti

 • Tvorba programů ochrany a podpory zdraví.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace a metodické usměrňování ochrany veřejného zdraví.
 • Výkon speciálních odborných činností při zabezpečování ochrany veřejného zdraví, programů ochrany a podpory zdraví, v péči o zdravé životní a pracovní podmínky.
 • Kontrola hygienicko epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky.
 • Kontrola plnění uložených opatření.
 • Zpracování podkladů pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygienické normy a směrnice ve zdravotnictví
hygiena a epidemiologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání návrhů koncepce národní zdravotní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví
Vypracovávání a příprava programů ochrany a podpory zdraví na regionální nebo celostátní úrovni
Posuzování výsledků šetření na úsecích epidemiologie, hygieny dětí a mládeže, hygieny obecné a komunální, hygieny práce, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, podpory zdraví obyvatelstva nebo pracovně-lékařské péče a jejich porovnávání s hygienickými normami
Provádění kontroly hygienicko-epidemiologického režimu ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče a účinnosti sterilizační techniky
Provádění kontrol realizace a účinnosti nařízených opatření a provedených prací
Vyšetřování složek životních a pracovních podmínek, výrobků a materiálů pro účely státního zdravotního dozoru
Provádění analýz ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů prostředí ovlivňujících zdraví obyvatelstva
Vedení požadovaných evidencí v oblasti ochrany veřejného zdraví
Příprava podkladů pro rozhodování příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
Provádění poradenské a konzultační činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Provádění vzdělávací činnosti při realizaci výchovně-vzdělávacích programů včetně vzdělávání nových specialistů
Zajišťování koordinační činnosti při ochraně veřejného zdraví a při realizaci programů, a to jak na úrovni meziresortní, tak i na úrovni mezinárodní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.

více informací