Povolání
Specialista služeb zaměstnanosti - expert

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Pracovník služeb zaměstnanosti - expert

Charakteristika

Specialista služeb zaměstnanosti - expert řídí jednotlivé obory služeb úřadu práce, zpracovává koncepce v oblasti profesního poradenství a v oblasti politiky zaměstnanosti, řídí vyhlašování a realizaci projektů v rámci Evropského sociálního fondu.

Pracovní činnosti

  • Rozpracování Národního akčního plánu zaměstnanosti, vytváření koncepce a stanovování hlavních úkolů pro služby zaměstnanosti, koordinace procesu plánování opatření ke zprostředkování zaměstnání a poradenství uchazečům v rámci úřadu práce.
  • Usměrňování aplikace systému využití evropských programů v regionální praxi ÚP při rozvoji lidských zdrojů a podpory zaměstnanosti.
  • Řízení procesu aktivní politiky zaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání, poradenství pro volbu povolání a rekvalifikace.
  • Vedení činností zpracovatelů při provádění anylýz a střednědobých prognóz vývoje regionálního trhu práce a schvalování perspektivních návrhů opatření reagujících na předpokládanou úroveň nezaměstnanosti.
  • Metodické vedení oboru poradenských služeb pro volbu nebo změnu povolání.
  • Zpracování návrhů na změny právních předpisů a řídících aktů regulujících zaměstnávání osob.
  • Organizování kontrolní a revizní činnosti v oblasti hmotného zabezečení a hospodaření s finančními prostředky určenými k podpoře rozvoje zaměstnanosti a lidských zdrojů v působnosti úřadu práce.
  • Zajišťování vedení administrativy jednotlivých agend služeb zaměstnanosti a provádění její archivace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: