Povolání
Zoolog specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: veterinární péče
Alternativní názvy: Kurátor v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních , Zoologist
Platové rozmezí
22 974 Kč - 52 958 Kč

Charakteristika

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Pracovní činnosti

 • Plánování a realizace odborného dohledu na práce spojené s chovem a ošetřováním svěřených zvířat.
 • Stanovování komplexních koncepcí a prognóz chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v návaznosti na mezinárodní záchranné, reintrodukční, repatriační a in situ programy.
 • Publicistická a přednášková činnost, komunikace s veřejností a médii.
 • Expertizní a vědecko-badatelská činnost v oboru, zajišťování zoologického materiálu pro muzejní dokumentační a výzkumné účely, práce v mezinárodních odborných komisích.
 • Odborná spolupráce při koncepci tematických výstav, prezentace chovatelských výsledků.
 • Vedení komplexní zoologické dokumentace, národních a mezinárodních plemenných knih.
 • Realizace mimořádných opatření v případě nenadálých událostí (únik zvířete, evakuace areálu) nebo živelných pohrom (povodeň, požár, výbuch) s ohledem na bezpečnost personálu a návštěvníků.
 • Stanovování koncepčních záměrů a priorit rozvoje chovu živočišných druhů s ohledem na provozní možnosti a státní i mezinárodní legislativu ochrany ohrožených druhů.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními zoo a podobnými institucemi.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad chovem zvířat.
 • Rozhodování ve věcech umělých odchovů a eutanazie.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru zoologie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru zootechnika, bakalářský studijní program v oboru zootechnika, magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství, bakalářský studijní program v oboru zoologie a bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
etologie zvířat
epizootologie a parazitologie
adaptabilita jednotlivých druhů zvířat na životní prostředí a podmínky v lidské péči
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
krmení cizokrajných zvířat
choroby cizokrajných zvířat, postupy a prostředky jejich léčení
zoologie
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení
charakter a povahové vlastnosti cizokrajných zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Stanovování metod a postupů při chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Vyřizování nákupu resp. jiných způsobů získávání cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře pro zoo
Určování a kontrola způsobů ustájení, kontrola dodržování kvality a kvantity krmných dávek v chovech cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, preventivní epizotologická opatření v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvířat
Sestavování a kontrola jakosti krmných dávek pro cizokrajné, ohrožené a vzácné druhy zvířat
Realizace plánů veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře, zajišťování odběru biologických vzorků dle potřeb veterinární služby
Koncepce chovů cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře v zoo, zájmových a komerčních chovech
Návrhy a ověřování nových metod a poznatků v chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře
Spolupráce při realizaci veterinární prevence a péče o zdravotní stav cizokrajných, ohrožených a vzácných druhů zvěře

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.

více informací