Povolání
Specialista kontroly veterinárních léčiv

Charakteristika

Specialista kontroly veterinárních léčiv v rámci státního dozoru nad výrobou a distribucí veterinárních biopreparátů a léčiv provádí složité inspekce, chemické a fyzikálně-chemické analýzy vzorků a zajišťuje specializované činnosti v oblasti registrace veterinárních léčiv a jejich hodnocení.

Pracovní činnosti

 • Koordinace inspekčních činností a zpracování plánů inspekcí.
 • Řešení neoprávněného výdeje veterinárních léčiv nebo uvádění do oběhu neschválených veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.
 • Vyhodnocování inspekční činnosti v oblasti výdeje veterinárních léčivých přípravků v lékárnách a výdeje a používání léčiv u veterinárních lékařů.
 • Samostatné provádění inspekcí a vypracování kompletní dokumentace z inspekční činnosti.
 • Vypracování hlášení o spotřebě veterinárních léčivých přípravků a spotřebě návykových látek u veterinárních lékařů.
 • Vyhotovení návrhů na pozastavení, změnu, rozšíření nebo zrušení Povolení k činnosti regulovaným subjektům, popřípadě za jiná opatření plynoucí ze zjištění v rámci dozoru nad trhem.
 • Provádění a vyhodnocování laboratorních analýz při použití speciálních analytických metod podle plánu zkoušek.
 • Zavádění nových metod v oblasti analýzy veterinárních léčiv.
 • Schvalování a vydávání odborných stanovisek ve stanovené oblasti.
 • Zpracování odborných stanovisek ve věci klinického hodnocení v oblasti jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.
 • Posuzování žádostí týkajících se klinického hodnocení a příprava návrhů rozhodnutí.
 • Koordinace hodnocení dle časového plánu včetně vyhodnocování výsledků klinických hodnocení.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: