Povolání
Referent finanční kontroly

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 463 Kč - 46 511 Kč

Charakteristika

Referent finanční kontroly řeší úkoly zásadního významu v oblasti koncepce, legislativy, koordinace a usměrňování finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce systému veřejnoprávní kontroly, vnitřního kontrolního systému a řídící kontroly ve veřejné správě, včetně harmonizace legislativy v návaznosti na právní předpisy ES/EU.
 • Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti finanční kontroly.
 • Tvorba národní strategie při ochraně finančních zájmů Evropských společenství a při odhalování nesrovnalostí.
 • Řízení a koordinace výkonu finanční kontroly prováděné finančními orgány.
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti řídících a kontrolních systémů ve veřejné správě, včetně analýzy rizik pro účely výkonu veřejnosprávní kontroly.
 • Tvorba metodických dokumentů a zajištění odborné přípravy zaměstnanců v oblasti finanční kontroly.
 • Tvorba věcné náplně průběžného systému vzdělávání v oblasti finanční kontroly.
 • Koordinace a dohled nad úrovní a jednotnou linií vzdělávání v celé veřejné správě.
 • Výkon finanční kontroly veřejných prostředků v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Přezkoumávání hospodaření krajů, Regionálních rad, hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a obcí za uplynulý kalendářní rok.
 • Výkon dozoru nad přezkoumáním hospodaření územně samosprávních celků, které uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hl. m. Prahy v přenesené působnosti, anebo auditor.
 • Výkon finanční kontroly prostředků ze zahraničí, kontroly nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci a u nadací a nadačních fondů.
 • Výkon kontroly nakládání s prostředky poskytovanými na odstraňování ekologických škod.
 • Prověřování dílčích otázek kontrolního programu u organizačních složek státu, státních fondů, ostatních státních organizací, u žadatelů a poskytovatelů veřejné finanční podpory u prostředků ze zahraničí (jako člen kontrolní skupiny).
 • Prověřování přiměřenosti a účinnosti systémů finanční kontroly prostředků ze zahraničí u správců kapitol a dalších organizací v jejich působnosti.
 • Vypracovávání souhrnných zpráv z uskutečněných finančních kontrol ve veřejné správě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.
 • Vypracovávání zpráv o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí podle zákona č. 420/2004 Sb.
 • Posuzování právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, zejména z hlediska kontrolovatelnosti stanovených povinností a výkonu kontroly, včetně kontroly
 • Vyhodnocování a analýza výsledků kontrol a návrhy celostátních systémových opatření na úseku veřejnoprávní kontroly.
 • Řešení námitek podaných proti protokolům a zprávám z vykonaných kontrol.
 • Prošetřování oznámení o podjatostí a námitek podjatosti, a rozhodování o vyloučení kontrolního pracovníka při výkonu finanční kontroly v jednotlivých orgánech veřejné správy.
 • Zpracovávání vyjádření k žádostem o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl uložen na základě výsledků provedených kontrol.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
veřejné finance obecně
státní správa a samospráva na centrální úrovni
právní věda, právní principy a zásady
státní správa finanční a daňová
finanční právo
ekonomie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Kontrola dodržování rozpočtových pravidel, stanovených metodik a postupu při tvorbě rozpočtů na podřízených rozpočtových místech
Kontrola správnosti účetních uzávěrek na základě průběžně prováděných kontrol, kontrola správnosti výročních zpráv
Provádění kontroly účetního systému (kontrola dodržování oběhu dokladů a jejich formální a věcné správnosti, kontrola dodržování nařízení platných uvnitř účetní jednotky a dodržování platné legislativy)
Komplexní zajišťování kontroly ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace
Metodická a konzultační činnost na svěřeném úseku státní správy v oblasti zájmového vzdělávání
Tvorba koncepcí a metodik ve svěřené působnosti
Tvorba koncepce systému veřejnoprávní kontroly
Tvorba návrhů právních předpisů v oblasti finanční kontroly
Tvorba národní strategie při ochraně finančních zájmů Evropských společenství a při odhalování nesrovnalostí
Řízení a koordinace výkonu finanční kontroly prováděné finančními orgány
Výkon finanční kontroly veřejných prostředků v jednotlivých orgánech veřejné správy
Přezkoumávání hospodaření krajů, Regionálních rad, hl.m.Prahy, městských částí hl.m.Prahy a obcí za uplynulý kalendářní rok
Výkon dozoru nad přezkoumáním hospodaření územně samosprávních celků, které uskutečnily krajské úřady nebo Magistrát hl.m. Prahy v přenesené působnosti, anebo auditor
Výkon finanční kontroly prostředků ze zahraničí, kontroly nakládání s finančními prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci a u nadací a nadačních fondů
Výkon kontroly nakládání s prostředky poskytovanými na odstraňování ekologických škod
Analýza rizik pro účely výkonu veřejnoprávní kontroly

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací