Povolání
Referent specialista fiskální politiky

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
27 782 Kč - 95 425 Kč

Charakteristika

Referent specialista fiskální politiky tvoří koncepce fiskální politiky státu a transformuje fiskální politiku do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce fiskální politiky státu a její transformace do ekonomických nástrojů státního rozpočtu (SR).
 • Koordinace makroekonomických politik z hlediska cílů fiskální politiky vč. jejich koordinace v rámci EU.
 • Formulace strategických hospodářsko politických dokumentů ČR z hlediska fiskální politiky a její koordinace s politikami v rámci EU.
 • Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění.
 • Zpracování dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracování fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky.
 • Zpracování analýz a krátkodobé predikce vývoje veřejných financí, včetně jednotlivých segmentů sektoru vládních institucí.
 • Hodnocení vývojových trendů a identifikace rizik fiskálního vývoje, včetně jejich dopadů na fiskální i na makroekonomickou oblast pro účely přípravy rozpočtové politiky, návrhu SR a jeho střednědobého výhledu, plnění SR a státního závěrečného účtu.
 • Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje a fiskální politiky zejména v EU.
 • Tvorba stanovisek k základním opatřením a záměrům vlády, analýza a vyhodnocení jejich dopadů jak z hlediska fiskální stability, tak i celkového ekonomického vývoje.
 • Analýza a vyhodnocování dopadů institucionálních změn v oblasti veřejných financí z hlediska stability veřejných financí a její udržitelnost.
 • Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických i strukturních politik.
 • Tvorba nástrojů a informačních zdrojů pro hodnocení a prognózování makroekonomického vývoje a pro formulování a hodnocení dopadů fiskální a rozpočtové politiky.
 • Spolupráce s mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s OECD, MMF a SB včetně poskytování požadovaných údajů v gesci Ministerstva financí.
 • Zajišťování formalizovaného i neformálního dialogu vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických fiskálních analýz a prognóz.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management a magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
numerická analýza
operační analýza
optimalizační matematické metody
matematické modelování
státní správa a samospráva na centrální úrovni
makroekonomie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání dlouhodobých a střednědobých scénářů ekonomického vývoje ČR, zpracovávání fiskálních scénářů a vyhodnocování variant makroekonomické a fiskální politiky
Zpracovávání makroekonomických a fiskálních analýz, predikcí a prognóz zejména pro potřeby formulace fiskální a rozpočtové politiky ve střednědobém horizontu vč. sestavení návrhu státního rozpočtu a hodnocení jeho plnění
Sledování a analýza základních ekonomických tendencí světové ekonomiky, sledování a vyhodnocování fiskálního vývoje fiskální politiky zejména v EU
Makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických a strukturních politik

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací