Povolání
Specialista samosprávy pro zdravotní péči

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Úředník, Referent samosprávy
Platové rozmezí
23 345 Kč - 51 408 Kč

Charakteristika

Specialista samosprávy pro zdravotní péči koordinuje a vykonává odborné činnosti na úseku zdravotní péče spadající do kompetence samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Koordinace a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu včetně zpracování analýz efektivnosti využití zdravotnických zařízení.
 • Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení.
 • Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje zdravotní péče.
 • Přezkoumání rozhodnutí o přestupcích v odvolacím řízení na úseku zdravotnictví.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Spolupráce na tvorbě sítě, akreditaci a standardizaci zdravotnických zařízení v kraji.
 • Příprava stanovisek úřadu k akreditačním řízením zdravotnických zařízení.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti zdravotní péče.
 • Kontrola kvality poskytované zdravotní péče.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Komplexní výkon státní správy na úseku nestátních zdravotnických zařízení vyplývající ze zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 • Druhoinstanční řízení v rámci řešení odvolání proti rozhodnutí orgánů prvního stupně za přestupky na úseku zdravotnictví.
 • Příprava materiálu pro zpracování rozpočtu kraje a zabezpečování podkladů pro rozhodování o nakládání s majetkem kraje v oblasti zdravotnictví.
 • Zajištění povinností vyplývajících z branného zákona, zákona o návykových látkách, zákona o léčivech spadajících do kompetence úřadu.
 • Řízení činnosti oddělení a odboru zdravotní péče.
 • Spolupráce na přípravě podkladů pro rozhodování o investičních záměrech zdravotnických zařízení v kraji.
 • Posuzování úrovně hospodářského a sociálního rozvoje z hlediska zdravotní péče a materiálního vybavení.
 • Výkon funkce odvolacího orgánu proti rozhodnutí ředitelů zdravotnických zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy, magisterský studijní program ve skupině oborů lékařské vědy, magisterský studijní program ve skupině oborů zdravotnictví, magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti zdravotních prostředků u subjektů s nimi zacházejícími

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí a programů rozvoje kraje z hlediska zdravotní péče, v rámci vykonávání odborné činnosti na tomto úseku, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Provádění kontroly kvality poskytované zdravotní péče, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Posuzování úrovně sociálního rozvoje ve vztahu k plánu sítě zdravotnických zařízení, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Posuzování a přezkoumávání rozhodnutí o přestupcích v odvolacím řízení na úseku zdravotnictví, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Analyzování efektivnosti a nákladů na zdravotní péči a spotřeby léků v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Analyzování frekvence výkonů zdravotní péče a meziročních nárůstů nákladů dle typů péče, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Analyzování efektivnosti využití zdravotnických zařízení pro vytváření jejich optimální sítě, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Vedení příslušné dokumentace v rámci vykonávání odborných činností na úseku zdravotní péče spadající do kompetence samosprávního úřadu
Zajišťování osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti zdravotní péče spadající do kompetence samosprávního úřadu
Koordinování a usměrňování činností při realizaci územní zdravotní politiky státu, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Zajišťování realizace hlavních směrů rozvoje sítě zdravotnických zařízení, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu
Zajišťování výkonu státní správy na úseku nestátních zdravotnických zařízení, v rámci vykonávání odborné činnosti na úseku zdravotní péče, spadající do kompetence samosprávního úřadu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací