Povolání
Specialista rozvoje regionu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)

Charakteristika

Specialista rozvoje regionu koordinuje a komplexně zajišťuje oblast strategického rozvoje regionu spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

  • Zpracování studií, programových dokumentů a koncepcí rozvoje kraje.
  • Příprava podkladů, vypracovávání materiálů pro rozhodování orgánů kraje.
  • Sběr informací ze strukturálních fondů EU a iniciativ EU. Poskytování poradenství žadatelům o podporu z programů EU.
  • Metodická činnost v oblasti přípravy projektů a grantových schémat.
  • Koordinace zpracování analýz hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje.
  • Řízení a kontrola činnosti jednotlivých úseků.
  • Tvorba jednotné metodiky a konzultační činnost pro obce a zájmové subjekty.
  • Kontrola správnosti vedení administrativní agendy, ukládání spisů a jejich archivace.
  • Spolupráce s ostatními odbory, KHK, KHS, úřady práce, podniky a obcemi v územním obvodu kraje.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: