Charakteristika

Referent specialista územního plánování vykonává nejnáročnější koncepční a metodické činnosti včetně zabezpečování úkolů, vyplývajících z mezinárodní spolupráce a to na všech úrovních státní správy, se znalostí problematiky územního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu a s orientací v celkové právní úpravě veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a koordinace celostátních resortních strategií a koncepcí rozvoje území, zejména v oblastech veřejné správy, hospodářské, integrace základních faktorů trvale udržitelného rozvoje, ochrany a tvorby životního prostředí, krajiny, koordinace řešení ochrany přírody, ekologie a zemědělského a lesního hospodářství, koncepce ochrany krajiny ve vztahu k osídlení.
 • Koordinace záměrů strategií a politik rozvoje území v rámci mezinárodní spolupráce, tvorba společných územně plánovacích podkladů pro aktivity v příhraničních územích.
 • Výkon státního dozoru ve věcech územního plánování, povolování výjimek ze vzdělání pro splnění zákonem stanovených kvalifikačních požadavků, plnění úkolů ve vztahu k profesním komorám, zabezpečování vedení evidence územně plánovací činnosti.
 • Metodické usměrňování činnosti a podpora uplatňování soudobých poznatků územního plánování, urbanismu a architektury a podpora veřejným zájmům ve výstavbě, zejména při ochraně životů a zdraví, při péči o životní prostředí a při ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví, koordinace požadavků udržitelného rozvoje území ČR.
 • Zajišťování aktivní i pasivní legislativy a spolupráce s ostatními dotčenými správními úřady ad hoc dle potřeb územního plánování.
 • Zabezpečování úkolů v systému ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 • Tvorba a koordinace krajských strategií, politik a koncepcí územního rozvoje, zejména pořizování a aktualizace zásad územního rozvoje kraje (ZUR) a k tomu potřebných územně plánovacích podkladů, popř. pořizování regulačních plánů na základě požadavků zákona.
 • Koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území včetně sledování společenského a hospodářského potenciálu rozvoje, koordinace a konkretizace ochrany veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a další činnosti, uložené úřadu stavebním zákonem.
 • Tvorba koncepcí územního rozvoje na úrovni úřadu územního plánování.
 • Koordinace výkonu státní správy ve svěřeném obvodu.
 • Pořizování územních a regulačních plánů a územních studií pro obce ve svém správním obvodu.
 • Pořizování územně plánovacích podkladů.
 • Pořizování vymezení zastavěného území pro obce ve svém správním obvodu.
 • Podávání návrhu na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: