Povolání
Stavební technik samosprávy specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Investiční referent samosprávy, Úředník
Platové rozmezí
25 629 Kč - 46 995 Kč

Charakteristika

Stavební technik samosprávy specialista koordinuje a zajišťuje odborné činnosti na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Koordinace výběru stavenišť pro jednotlivé investiční akce.
 • Zajišťování předprojektové přípravy a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby pro jednotlivé investiční akce.
 • Zajištění veškerých podkladů potřebných pro ohlášení staveb stavebnímu úřadu.
 • Vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.
 • Provádění veřejných obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek.
 • Koordinace přípravy podkladů pro uzavírání smluv v předprojektové a projektové přípravě jednotlivých investičních akcí.
 • Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.
 • Účast na jednáních se zhotovitelem stavby či subdodavateli.
 • Kontrola a koordinace vyhodnocování čerpání schválených výdajů rozpočtu a nákladů jednotlivých investičních akcí.
 • Stavebně technický dozor na jednotlivých stavbách.
 • Předávání staveniště zhotoviteli včetně příslušných podkladů.
 • Dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření stavebně technického dozoru v průběhu realizace stavby.
 • Včasné a soustavné doplňování dokumentace podle níž se stavba provádí.
 • Zajišťování archivace projektové dokumentace, studií a další dokumentace k jednotlivým investičním akcím.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus a magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a samospráva v oblasti přípravy a realizace investičních akcí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování příslušných podkladů k vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontroly čerpání finančních prostředků z rozpočtu na přípravu a realizaci jednotlivých investičních akcí, v rámci zajišťování odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění stavebně technického dozoru na jednotlivých stavbách, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Provádění kontroly a dohledu nad dodržováním podmínek stavebního povolení a opatření stavebně technického dozoru v průběhu realizace stavby, v rámci zajišťování činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti samosprávního úřadu
Zajišťování veškerých podkladů, potřebných pro ohlášení staveb stavebnímu úřadu, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zabezpečování zadávání veřejných zakázek a provádění veřejných obchodních soutěží, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby pro jednotlivé investiční akce, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti samosprávního úřadu
Archivování projektové dokumentace, studií a další dokumentace k jednotlivým investičním akcím, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zastupování zájmů příslušného samosprávního úřadu na jednáních se zhotovitelem stavby či subdodavateli, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí
Koordinování přípravy podkladů pro uzavírání smluv v předprojektové a projektové přípravě jednotlivých investičních akcí, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování výběru stavenišť pro jednotlivé investiční akce, v rámci zajišťování odborných činností na úseku přípravy a realizace investičních akcí v působnosti příslušného samosprávního úřadu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací