Povolání
Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Platové rozmezí
23 345 Kč - 51 408 Kč

Charakteristika

Specialista samosprávy pro školství, mládež a sport koordinuje a zajišťuje odborné činnosti na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Pracovní činnosti

 • Tvorba a aktualizace koncepce tělovýchovy, sportu a výchovně vzdělávací soustavy v samosprávním celku.
 • Metodická pomoc předškolním zařízením, školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti organizace jejich činnosti a školských předpisů.
 • Spolurozhodování o zařazení do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu.
 • Zpracování zpráv o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Spolupráce s oddělením kontrolním a právním na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky.
 • Zpracování odborných stanovisek k projektům a žádostem o podporu.
 • Sledování vývoje a možností dotační politiky a přenášení informací na zainteresované subjekty.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, magisterský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a inspekce v oblasti školství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání a aktualizování koncepce výchovně vzdělávací soustavy, tělovýchovy a sportu v územně samosprávním celku
Posuzování možností využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů Evropského společenství v oblasti školství, v rámci zajišťování odborných činností v této oblasti, v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Posuzování příslušných podkladů pro spolurozhodování o zařazení vzdělávacích subjektů do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Vedení příslušné dokumentace v rámci zajišťování odborných činností na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání zpráv o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem, v rámci zajišťování odborných činností na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zpracovávání odborných stanovisek k projektům a žádostem o finanční podporu v oblasti školství a tělovýchovy pro subjekty v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování poradenské a metodické pomoci školám a školským zařízením v oblasti organizace jejich činnosti a školských předpisů, v rámci zajišťování činností na úseku školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Koordinování spolupráce s oddělením kontrolním a právním na kontrole efektivnosti hospodaření s finančními prostředky v oblasti školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu
Zajišťování systémových opatření na úseku škol a školských zařízení z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v územně samosprávním celku, v návaznosti na trh práce, demografickou a kvalifikační strukturu a dopravní dostupnost

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací