Povolání
Samostatný správní referent vězeňství

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Samostatný správní referent vězeňství komplexně zajišťuje agendu vězněných osob včetně sledování trvání výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění výpočtů doby trvání vazby nebo trestu odnětí svobody
Provádění administrativních úkonů spojených s přijímáním, přemisťováním a propouštěním vězněných osob
Plnění ohlašovací povinnosti o změnách během výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody příslušným orgánům
Komplexní vedení databáze osobních, vazebních a rozsudkových údajů vězněných osob v informačním systému
Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů
Administrativní příprava eskort vězněných osob
Vedení příslušných evidencí v oblasti samostatného správního referenta vězeňství

více informací