Povolání
Pracovník státního zdravotního dozoru

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Zaměstnanec státního zdravotního dozoru, Pracovník ochrany a podpory veřejného zdraví, Hygienik
Platové rozmezí
17 961 Kč - 34 500 Kč

Charakteristika

Pracovník státního zdravotního dozoru zajišťuje dílčí úkoly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Výkon preventivního a běžného státního zdravotního dozoru nad dodržováním hygienických požadavků upravených v příslušném zákoně k ochraně veřejného zdraví (v oblasti epidemiologie,  hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, hygieny práce, hygieny dětí a dorostu).
 • Šetření v terénu, odběr vzorků a samostatné provádění jednoduchých měření v místě šetření.
 • Projednání zjištěných nedostatků a nápravných opatření s odpovědnými pracovníky.
 • Kontrola plnění uložených opatření a předkládání návrhů sankcí při jejich nesplnění.
 • Příprava odborných podkladů pro správní řízení orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • Příprava podkladů a vydávání návrhu rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností.
 • Spolupráce na preventivních programech a studiích hygienické služby.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Využívání odborných programů informačních systémů.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány.
 • Šetření stížností, oznámení, podnětů.
 • Zdravotní výchova obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků.
 • Vedení dokumentace v písemné a elektronické podobě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní zdravotní dozor a koordinace odborných činností

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání dílčích částí koncepcí preventivních programů hygienické služby, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru
Provádění kontrol v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti epidemiologie, hygieny obecné a komunální, hygieny výživy, práce, dětí a dorostu
Posuzování stížností, oznámení a podnětů v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání závěrečných kontrolních protokolů a návrhů k odstranění nedostatků, zjištěných při výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu
Zpracovávání podkladů pro vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a zákazů na základě zjištěných skutečností při výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání odborných podkladů pro správní řízení orgánu ochrany veřejného zdraví, na základě zjištěných nedostatků při výkonu státního zdravotního dozoru
Poskytování informací z registru chemických látek a chemických přípravků, v rámci zajišťování dílčích úkolů při výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu
Projednávání nedostatků a nápravných opatření v oblasti ochrany veřejného zdraví s odpovědnými pracovníky kontrolovaných subjektů, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Provádění a zajišťování zdravotní výchovy obyvatelstva a doškolování zdravotnických i nezdravotnických pracovníků, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Plnění úkolů Integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rozsahu činnosti státního zdravotního dozoru
Koordinování spolupráce s odbornými pracovníky ostatních hygienických stanic, s orgány státní správy a ostatními kontrolními orgány, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací