Povolání
Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Lékař hygienik, Specialista ochrany a podpory veřejného zdraví, Odborný zaměstnanec státního zdravotního dozoru
Platové rozmezí
23 345 Kč - 51 408 Kč

Charakteristika

Odborný pracovník státního zdravotního dozoru se specializovanou způsobilostí koordinuje odborné činnosti v rámci výkonu státního zdravotního dozoru v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení, kontrola a hodnocení plnění odborných úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví.
 • Zavádění nových programů informačních systémů pro potřebu státního zdravotního dozoru.
 • Šetření složitých stížností, oznámení, podnětů.
 • Plnění úkolů integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu.
 • Poskytování vysoce specializované konziliární, expertizní a poradenské činnosti v oboru.
 • Účast na připomínkovém řízení při vydávání nových právních předpisů v ochraně veřejného zdraví.
 • Lékařská činnost, jejímž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby v oblasti infekčních onemocnění, dalších hromadně se vyskytujících onemocnění.
 • Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažností zátěže populace vystavené rizikovým faktorům.
 • Organizační a metodická činnost při výkonu státního zdravotního dozoru, preventivního a běžného hygienického dozoru a ukládání protiepidemických opatření.
 • Ukládání sankcí v rozsahu oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví a kontrola plnění uložených opatření.
 • Vydávání rozhodnutí, povolení, stanovisek, zákazů a osvědčení a plnění dalších úkolů.
 • Koordinace přípravy odborných podkladů pro správní řízení na základě výsledků běžného hygienického dozoru.
 • Zpracování studií, hodnocení zdravotního stavu populace a kontrola výskytu infekčních nemocí a zajištění očkování.
 • Tvorba zdravotní politiky regionu ve spolupráci se správními úřady a s orgány samosprávy.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru všeobecné lékařství. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů lékařské vědy, magisterský studijní program v oboru zdravotnická bioanalytika, magisterský studijní program v oboru biochemie, magisterský studijní program v oboru mikrobiologie a magisterský studijní program v oboru biochemie a biotechnologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní zdravotní dozor a koordinace odborných činností

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky využívání informačních zdrojů při výkonu státní správy ve zdravotnictví, v rámci státního zdravotního dozoru
Zpracovávání celostátní metodiky ochrany a podpory zdraví obyvatelstva a postupů hodnocení a řízení zdravotních rizik, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání celostátních koncepcí v oblasti hygieny práce, pracovního a životního prostředí, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Zpracovávání metodiky analýz rozsáhlých lékových databázových systémů jako součásti státního informačního systému o léčivech a zdravotnických prostředcích, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Provádění kontrol výskytu infekčních nemocí a zajišťování očkování, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Posuzování podmínek vzniku nemocí z povolání a hodnocení zdravotních rizik pro posuzování závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Analyzování prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací, nemocí z povolání a epidemiologie drogových závislostí, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Poskytování vysoce specializované konziliární, expertizní a poradenské činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru
Vyřizování agendy spojené s ukládáním sankcí a pokut, v rozsahu oprávnění státního zdravotního dozoru, za nesplnění nebo porušení zákona o ochraně veřejného zdraví
Plnění úkolů Integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany veřejného zdraví, v rozsahu činnosti státního zdravotního dozoru
Koordinování přípravy odborných podkladů pro správní řízení na základě výsledků kontrol státního zdravotního dozoru
Koordinování celostátních programů ochrany a podpory zdraví, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací