Povolání
Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
19 766 Kč - 29 719 Kč

Charakteristika

Samostatný pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu zajišťuje odborné činnosti na úseku kontroly výkonu správy v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví.

Pracovní činnosti

 • Kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady.
 • Dohled na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo.
 • Předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu.
 • Předkládání návrhů na odejmutí úředního oprávnění podle příslušného zákona.
 • Projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle příslušného zákona.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru právní specializace, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, bakalářský studijní program v oboru kartografie a bakalářský studijní program v oboru geografie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa a inspekce v oblasti katastrálního a zeměměřičského inspektorátu
státní správa v oblasti katastru nemovitostí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností, které jsou využívány pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo
Provádění specializované státní inspekce, státního dozoru nebo kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví
Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností provedených ve veřejném zájmu
Analyzování výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví
Vedení dokumentace o zajišťování odborné činnosti na úseku kontroly výkonu státní správy v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví
Zpracovávání a předkládání návrhů na opatření k odstranění nedostatků zjištěných na úseku kontroly výkonu státní správy v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví
Poskytování právního poradenství v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví
Projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle příslušného zákona, v rámci výkonu státní správy v oblasti katastru nemovitostí a dohledů v oblasti zeměměřictví
Koordinování systémových specializovaných prací při obnově katastrálního operátu a správě státního mapového díla velkých měřítek, v rámci výkonu státní správy katastru nemovitostí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací