Povolání
Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek ve veřejné správě

Charakteristika

Specialista bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek komplexně vykonává kontrolu na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Koordinuje a metodicky usměrňuje výkon kontrol na úseku bezpečnosti práce, ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek v rozsahu působnosti inspektorátu. Stanovuje celostátní metodiku výkonu inspekce práce. Zpracovává koncepci bezpečnosti práce, pracovního prostředí a výkonu inspekce práce. Vyhodnocuje účinnost systému bezpečnosti práce, zpracovává souhrnné analýzy úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovního prostředí na celostátní úrovni včetně návrhů systémových opatření.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a metodické usměrňování výkonu kontrol na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek v rozsahu působnosti inspektorátu.
 • Konzultační a poradenská činnost, zpracování odborných stanovisek pro zaměstnavatele a zaměstnance.
 • Zpracování návrhů technických, organizační a jiných opatření v případě zjištěných nedostatků v dodržování předpisů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
 • Vypracování odborných stanovisek k projektovým dokumentacím staveb, zda splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
 • Rozhodování ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích nebo správních deliktech a
 • Stanovování celostátní metodiky inspekce práce.
 • Přezkoumávání ve správním řízení rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty vydaných inspektorem inspektorátu a rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob.
 • Zpracování hodnotících zpráv o výsledcích kontrolní činnosti inspektorátů v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
 • Vypracování zásad a pokynů pro provádění inspekční činnosti inspektorátů práce.
 • Zpracování koncepčních záměrů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu a používání výrobních a pracovních prostředků, v oblasti pracovního prostředí s ohledem na produktivitu, efektivnost a kvalitu práce a pracovního prostředí a s tím spojený vliv na lidského činitele a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, malých a středních podniků.
 • Provádění analytických šetření v oblasti bezpečnosti práce, monitorování a vyhodnocování účinnost právních nástrojů.
 • Vypracování návrhu koncepce programů vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti pracovního prostředí.
 • Vypracování resortní koncepce osvěty a poradenství pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: