Povolání
Specialista obchodní inspekce

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Inspektor obchodní inspekce
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista obchodní inspekce zajišťuje kontrolu, inspekci a dozor v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu včetně celostátní koordinace a metodického usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh.

Pracovní činnosti

 • Provádění státního dozoru v oblasti vnitřního obchodu se zaměřením na ochranu práv občana, dodržování zásad poctivosti, kontrolu jakosti výrobků.
 • Zpracování metodiky pro provádění inspekční činnosti v oblasti dozoru nad trhem.
 • Koordinace kontrolní činnosti a dohled nad metodickou správností kontrolních akcí včetně odborné pomoci inspektorům.
 • Zpracování informací a zpráv o výsledcích kontrol, návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření.
 • Zpracování návrhu opatření k řešení příčin nedostatků s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele a ochrany oprávněného zájmu.
 • Provádění šetření a došetření u kontrolovaných osob včetně opatření ke zjištění prokázané odpovědnosti fyzických osob a uplatnění postihové politiky.
 • Informační a poradenská činnost pro občany ve věcech obchodu a služeb.
 • Inspekční a dozorová činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s celostátní působností a odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob.
 • Zpracování odborných stanovisek k problematice ochrany spotřebitele a oprávněného zájmu.
 • Vyřizování oznámení, stížností a podnětů.
 • Konzultace, školení a ověřování odborné způsobilosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru právo a právní věda. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie a magisterský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa České obchodní inspekce

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky pro provádění inspekční činnosti v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu
Provádění kontrol a státního dozoru v oblasti vnitřního obchodu, se zaměřením na ochranu práv občana, dodržování zásad poctivosti a kontrolu jakosti výrobků
Provádění inspekční a dozorové činnosti nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení provozovaných v oblasti obchodu a služeb
Zpracovávání odborných stanovisek k problematice ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu
Zpracovávání informací a zpráv o výsledcích kontrol obchodní inspekce a návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření
Zpracovávání návrhů opatření k řešení příčin nedostatků zjištěných obchodní inspekcí, s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele
Provádění informační a poradenské činnosti pro občany ve věcech obchodu a služeb
Vyřizování agendy oznámení, stížností a podnětů občanů ve věcech obchodu a služeb
Koordinování kontrolní činnosti a metodické usměrňování kontrolních akcí obchodní inspekce, včetně odborné pomoci inspektorům
Koordinování a metodické usměrňování inspekce a dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu
Celostátní koordinování a metodické usměrňování inspekce a dozoru nad způsobilostí výrobků uváděných na trh

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací