Povolání
Inspektor energetické inspekce specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
26 190 Kč - 42 131 Kč

Charakteristika

Inspektor energetické inspekce specialista metodický řídí, koordinuje a zajišťuje státní odborný dozor v energetických odvětvích.

Pracovní činnosti

 • Koordinace inspekčních činností a zpracování plánů inspekcí.
 • Tvorba celostátní koncepce inspekce v energetice.
 • Komplexní výkon státní inspekce a dozoru nad dodržováním zákona v příslušném oboru energetiky s celostátní působností.
 • Metodické usměrňování a zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům.
 • Provádění analýz kontrolní činnosti, příprava podkladů a rozborová činnost.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně, prošetřování stížností, podání a petic.
 • Koordinace specializovaných kontrol a cenové kontroly v příslušném oboru energetiky s celostátní působností a to včetně kontroly a vyhodnocování nákladů na tvorbu cen regulovaných komodit kontrolovaných osob.
 • Zajišťování správních řízení vedených v rámci působnosti Státní energetické inspekce.
 • Kontrola a vyhodnocování dosažených výsledků činnosti jednotlivých inspektorátů na úseku správního řízení a zpracování souhrnných zpráv.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení, magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika, magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie, magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a magisterský studijní program v oboru stroje a zařízení.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti energetiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátní koncepce Státní energetické inspekce a plánů inspekcí
Posuzování a prošetřování stížností, podání a petic, v rámci kontrolní činnosti státního odborného dozoru v energetických odvětvích
Kontrola dodržování zákonů v příslušném oboru energetiky, v rámci působnosti Státní energetické inspekce
Kontrola a posuzování dosažených výsledků činnosti jednotlivých inspektorátů na úseku správního řízení a zpracovávání souhrnných zpráv v rámci zajišťování státního odborného dozoru v energetických odvětvích
Posuzování nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně a zajišťování nápravy v rámci státního odborného dozoru v energetických odvětvích
Analyzování kontrolní činnosti prováděné v rámci státního odborného dozoru v energetických odvětvích a provádění rozborové činnosti
Vedení příslušné dokumentace o státním odborném dozoru a vykonávání kontrol v rámci Státní energetické inspekce
Poskytování informační a metodické pomoci nižším správním úřadům, vyšším územně samosprávným celkům a obcím v příslušném oboru energetiky, v rámci zajišťování státního odborného dozoru v energetických odvětvích
Zajišťování správních řízení vedených v rámci působnosti inspektorátu Státní energetické inspekce
Koordinování inspekčních činností a metodické řízení státního odborného dozoru v energetických odvětvích
Koordinování specializovaných kontrol a cenové kontroly v příslušném oboru energetiky s celostátní působností, v rámci působnosti inspektorátu Státní energetické inspekce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací