Povolání
Radiologický fyzik specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Medical physics expert
Platové rozmezí
22 685 Kč - 54 567 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický fyzik specialista provádí odborné výkony související s radiologickou diagnostickou a terapeutickou činností ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na odděleních lékařské fyziky.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při realizaci programu zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření.
 • Pedagogická a vědecká činnosti.
 • Kontrola příslušné dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění zkoušek stability a provozní stálosti přístrojů.
 • Zajišťování zpracování speciálního filmového materiálu a jeho archivace, provádění kontroly kvality zpracovatelského procesu.
 • Provádění nejnáročnější specializované diagnostické i léčebné činnosti.
 • Zpracování návrhů aktualizací národních radiologických standardů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži ionizujícím zářením.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru aplikovaná matematika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdravotnická diagnostická a měřicí technika
radiodiagnostika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba celostátní koncepce radiologické fyziky a radiační ochrany při lékařském ozáření
Zpracovávání návrhů aktualizací národních radiologických standardů
Navrhování preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů pro případy nehod a havárií radiologických zařízení
Kontrola výsledků zkoušek a testů provozní stálosti u všech druhů radiologických zařízení
Posuzování radiačních nehod, vyhodnocování případů selhání radiologických zařízení a zařízení pro radiační ochranu
Provádění zkoušek provozní stálosti všech druhů radiologických zařízení
Provádění fyzikálních měření souvisejících se stanovením dávek pacientům z lékařského ozáření
Zpracovávání výpočtů dávek radiačního záření
Vedení příslušné dokumentace v oblasti specialisty radiologistické fyziky
Spolupráce při zavádění, realizaci a aktualizacích programů zabezpečení jakosti na pracovištích s významnými zdroji záření
Zavádění nových fyzikálních a technických postupů do klinické praxe
Provádění školení zdravotnických pracovníků či jiných specialistů v otázkách radiologické fyziky a radiační ochrany
Realizace nejnáročnějších ozařovacích technik ve spolupráci s ošetřujícím lékařem
Obsluha přístrojové techniky používané v oblasti radiologie (při radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací