Povolání
Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Inspektor ochrany přírody a krajiny specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny.
 • Ukládání pokut.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví a magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátních metodických dokumentů, plánů, koncepcí a postupů k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů, v rámci výkonu státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Zpracovávání metodik, obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny, včetně koncepce sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů
Posuzování a vyřizování stížností, podnětů a petic občanů v oblasti životního prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Provádění kontrol dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a krajiny, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Analyzování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Koordinování činností při řešení závažných ekologických havárií ohrožujících životní prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování a usměrňování zpracování expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany přírody a krajiny, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování a celostátní usměrňování výkonu státní správy a dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny, spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací