Povolání
Inspektor ochrany ovzduší specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Inspektor ochrany ovzduší specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší.

Pracovní činnosti

 • Poradenská a konzultační činnost.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol, terénních šetření a měření.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany ovzduší.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany ovzduší.
 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Vypracování odborných posudků a rozptylových studií.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší.
 • Ukládání pokut.
 • Koordinace a zajišťování činnosti v oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace postupu s orgány činnými v trestním řízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a ochrana ovzduší

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky informačního systému o životním prostředí, v rámci státního dozoru nad ochranou ovzduší
Zpracovávání celostátních metodik, koncepcí a obecných zásad ochrany ovzduší, v rámci řízení a zabezpečování státního dozoru
Zpracovávání metodik, obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší, včetně koncepce sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů
Posuzování a vyhodnocování účinnosti celostátní koncepce ochrany ovzduší, v rámci řízení a zabezpečování státního dozoru
Posuzování a vymezování souboru látek znečišťujících ovzduší, jako součást celostátního systému prevence ochrany životního prostředí, v rámci řízení a zabezpečování státního dozoru
Posuzování a vyřizování stížností, podnětů a petic občanů v oblasti ochrany ovzduší, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Analyzování a vyhodnocování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci státního dozoru nad ochranou ovzduší
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany ovzduší
Zpracovávání obecných zásad a principů pro hodnoceni kvality ovzduší, pro stanovování zón, plánů, programů, emisních a imisních limitů, v rámci řízení a zabezpečování státního dozoru
Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti ochrany ovzduší orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů státního dozoru
Koordinování činností při řešení závažných ekologických havárií, ohrožujících čistotu ovzduší, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Celostátní koordinování a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků v oblasti ochrany ovzduší, v rámci státního dozoru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací