Povolání
Inspektor ochrany vod specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Inspektor ochrany vod specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany vod.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s orgány a organizacemi při prevenci závažných průmyslových havárií a řešení starých ekologických zátěží.
 • Ukládání pokut.
 • Podílení se na řešení složitých havarijních případů.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany vod.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Tvorba metodických pokynů na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany vod.
 • Šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany vod.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany vod.
 • Analýzy a zobecňování poznatků z inspekční činnosti.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a ochrana vod
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí, metodik, obsahových směrů a programů vrchního státního dozoru v oblasti ochrany vod
Zpracovávání metodik a postupů řešení důsledků starých ekologických zátěží v životním prostředí, havarijního zajišťování a likvidace starých důlních děl, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Zpracovávání metodik a postupů řešení likvidace kontaminovaných půd, odstraňování následků přírodních katastrof a ochrany před povodněmi, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Posuzování a vyřizování stížností, podnětů a petic občanů v oblasti životního prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Analyzování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Celostátní koordinování řešení důsledků starých ekologických zátěží, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Celostátní koordinování a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků ve věcech ochrany životního prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Koordinování sjednocení rozhodovací praxe správních orgánů a případných změn a doplňků platného právního stavu v oblasti ochrany vod, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru
Koordinování činností při řešení závažných ekologických havárií ohrožujících životní prostředí, v rámci řízení a zabezpečování úkolů státního dozoru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací