Povolání
Inspektor ochrany lesa specialista

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Inspektor ochrany lesa specialista řídí a zabezpečuje úkoly státního dozoru v oblasti ochrany lesa.

Pracovní činnosti

 • Výkon funkce lesní stráže.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Řízení a koordinace inspekční činnosti.
 • Tvorba koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany lesa.
 • Tvorba metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů.
 • Komplexní zajišťování výkonu dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany lesa.
 • Samostatné šetření stížností, podnětů a petic občanů.
 • Zpracování analýz, stanovisek, posudků a dalších podkladů pro činnost orgánů činných v trestním řízení.
 • Spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR.
 • Koordinace a provádění specializovaných kontrol a terénních šetření.
 • Koordinace a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti ochrany lesa.
 • Koordinace postupu v ochraně lesa s orgány státní správy lesů a orgány činnými v trestním řízení.
 • Kontrola činnosti oblastních inspektorátů.
 • Podílení se na řešení složitých kalamitních případů v lesích.
 • Ukládání pokut.
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany lesa.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví a magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor, ochrana a péče o lesních ekosystémy
státní odborný dozor a činnost v oblasti pyrotechniky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce kontrolní práce v oblasti ochrany lesa
Zpracovávání metodických pokynů a směrnic k zabezpečení odborné činnosti oblastních inspektorátů v oblasti ochrany lesa
Provádění kontroly činnosti oblastních inspektorátů v oblasti ochrany lesa
Posuzování možností řešení složitých kalamitních případů v lesích, v rámci zabezpečování úkolů v oblasti ochrany lesa
Zpracovávání stanovisek, posudků a dalších podkladů pro činnost orgánů činných v trestím řízení ve věcech ochrany lesa
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti ochrany lesa
Vyřizování agendy zabezpečující výkon státního dozoru a vedení správních řízení v oblasti ochrany lesa
Vykonávání funkce lesní stráže, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany lesa
Koordinování postupu v ochraně lesa s orgány státní správy lesů a orgány činnými v trestním řízení
Koordinování a zajišťování metodicky správného postupu při správním řízení v oblasti ochrany lesa
Koordinování inspekční činnosti a státního dozoru v oblasti ochrany lesa
Koordinování spolupráce s příslušnými odbory Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci zabezpečování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany lesa

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací