Povolání
Specialista integrace ochrany životního prostředí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Charakteristika

Specialista integrace ochrany životního prostředí koordinuje a zajišťuje specializované činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na přípravě komplexních, mezisložkových, metodických, koncepčních a analytických materiálů ČIŽP za oblast IPPC.
 • Koordinace, poradenská činnost a spolupráce při zajišťování úkolů dle zákona č. 76/2002 Sb. s krajskými úřady, AIP.
 • Koordinační a poradenská činnost a zastupování ČIŽP v probíhajících projektech PHARE, zaměřených na integrovaný přístup v prosazování práva v životním prostředí.
 • Metodická, poradenská a konzultační činnost při výkladu evropské legislativy na poli IPPC vůči zainteresovaným správním úřadům, organizacím a soukromým subjektům.
 • Samostatné vykonávání specializovaných prací v oblasti připomínkování materiálů MŽP, návrhů zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a žádostem SFŽP.
 • Spolupráce na implementaci směrnice Rady EU 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC - Integrated Prevention Pollution and Control) a dalších evropských směrnic v oblasti působnosti IPPC.
 • Spolupráce v oblasti IPPC při plnění úkolů, vyplývajících z členství ČIŽP v síti inspekcí zemí EU – IMPEL.
 • Koordinace a komplexní zpracování a posuzování úkolů vyplývajících pro ČIŽP ze zákona č. 76/2002 Sb.
 • Spolupráce při koordinaci havárií.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyřizování agendy IPPC.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí, magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory a magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky informačního systému o životním prostředí v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Posuzování a připomínkování materiálů Ministerstva životního prostředí, návrhů právních předpisů a žádostí Státního fondu životního prostředí, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Analyzování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Vedení dokumentace o koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Zpracovávání bilancí přírodních zdrojů a obdobných celostátních dokumentů k problematice jednotlivých složek životního prostředí, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Poskytování poradenské a konzultační činnosti správním úřadům, organizacím a soukromým subjektům při výkladu evropské legislativy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí
Vyřizování agendy Integrované prevence a omezování znečištění, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Zastupování České inspekce životního prostředí v probíhajících projektech PHARE, zaměřených na integrovaný přístup v prosazování práva v životním prostředí
Koordinování spolupráce s krajskými úřady při zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí
Zajišťování organizačních činností v rámci spolupráce na implementaci směrnice Rady EU o integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí a dalších evropských směrnic v této oblasti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací