Povolání
Inspektor ochrany vod

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
22 325 Kč - 34 860 Kč

Charakteristika

Inspektor ochrany vod zajišťuje dílčí úkoly státního dozoru a vede agendu v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a vyhodnocení kontrolní činnosti.
 • Příprava podkladů pro zpracování odborných stanovisek pro vyšší orgány státní správy a další spolupracující orgány.
 • Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn za oblast inspekce.
 • Spolupráce při šetření případů havarijního ohrožení.
 • Výkon kontrolní (dozorové) činnosti v oblasti ochrany vod včetně přípravy materiálů pro vedení správních řízení.
 • Zpracování výsledků měření u kontrovaných zdrojů znečišťování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová ekologie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a ochrana vod

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování výsledků analýz odebraných vzorků látek znečišťujících životní prostředí, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Provádění kontrol a inspekcí zdrojů znečištění vod, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Sestavování, sledování a vyhodnocování rozpočtu pro zajištění úkolů v oblasti ochrany vod, včetně návrhu a provádění rozpočtových změn, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru
Evidování zdrojů znečištění životního prostředí, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Vedení dokumentace o zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Příprava podkladů pro zpracování odborných stanovisek pro vyšší orgány státní správy a další spolupracující orgány, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Zpracovávání výsledků měření u kontrolovaných zdrojů znečišťování vod, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod
Zpracovávání a příprava materiálů pro vedení správních řízení v oblasti ochrany vod, v rámci zajišťování dílčích úkolů státního dozoru
Provádění metodické, konzultační a poradenské činnosti orgánům samosprávy, státní správy a dalším osobám, v rámci zajišťování úkolů státního dozoru v oblasti ochrany vod

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací