Povolání
Samostatný pracovník správy národního parku

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
22 325 Kč - 34 860 Kč

Charakteristika

Samostatný pracovník správy národního parku vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a v dalších oblastech státní správy svěřené správě NP jako orgánu ochrany přírody příslušnými zákony a dalšími právními předpisy na území NP a jeho ochranného pásma.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ucelené agendy státní správy ve svěřených úsecích a oblastech podle příslušných právních předpisů.
 • Zahajování a vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí.
 • Vypracovávání stanovisek, závazných stanovisek a odborných vyjádření.
 • Naplňování úlohy dotčeného orgánu státní správy.
 • Zpracování podkladů v odvolacím řízení a předání příslušnému odvolacímu orgánu.
 • Vedení řízení a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání podle příslušných zákonů a dalších předpisů.
 • Provádění specializovaných odborných činností na úseku ochrany životního prostředí, zejména vypracovávání stanovisek k dokumentacím posuzování vlivů na životní prostředí u staveb a dále záměrů, které mohou ovlivnit chráněné části přírody (a životní prostředí) včetně vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000.
 • Provádění státního dozoru v ochraně přírody ve svěřených úsecích a oblastech včetně dokumentace negativních jevů a návrhů opatření k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.
 • Rozhodování o dalším postupu v případech pozastavení rušivé činnosti.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých složkách přírody a krajiny a životního prostředí.
 • Provádění školení a zkoušek stráže přírody a ustanovování strážců (a zpravodajů) a kontrola jejich činnosti.
 • Vyřizování stížností a vedení evidence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
krajinná architektura a plánování
základy ekologie
pěstování lesa
biologie
botanika
zoologie
geografie
geologie
ekologie vodního prostředí
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
krajinné inženýrství
státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zahájení a vedení správního řízení včetně vydání rozhodnutí
Provádění školení a zkoušek stráže přírody, jmenování strážců, řízení a kontrola jejich činnosti
Provádění školení a zkoušek myslivecké stráže, jmenování členů myslivecké stráže, řízení a kontrola jejich činnosti
Provádění státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
Projednávání přestupků a protiprávních jednání včetně vydání rozhodnutí a uložení pokuty
Vypracovávání stanovisek k dokumentacím EIA a SEA, vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací