Povolání
Samostatný skalník

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
22 172 Kč - 46 462 Kč

Charakteristika

Samostatný skalník provádí, případně řídí monitorování a zabezpečování skalních masivů a vykonává související správu v ochraně přírody a krajiny.

Pracovní činnosti

 • Provádění, případně koordinace monitorovacích a terénních prací.
 • Zabezpečení rizikových skalních útvarů bezprostředně ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů formou drobných sanací či úplného odstranění nestabilních horninových bloků menší velikosti.
 • Osazování nových měřících bodů na vybraných lokalitách.
 • Řízení skupiny terénních pracovníků (skalníků).
 • Zpracovávání odborných podkladů pro výkon státní správy.
 • Zajišťování proškolení svěřených pracovníků, zejména v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu své působnosti a kompetence.
 • Zodpovědnost za servis a obnovu monitorovací a zabezpečovací techniky.
 • Zajišťování a vyhodnocování příslušných údajů a podkladových materiálů.
 • Zabezpečování koncepční, dokladové, dokumentační a evidenční činnosti na svěřeném úseku včetně zajišťování její archivace.
 • Provádění lesnických prací ve výškách - vyřezávání stromů na špatně dostupných místech, odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách, sběr semen z vysokých stromů apod.
 • Průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium, střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru hornictví a geologie a bakalářský studijní program v oboru geologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
geologie
monitorování a zabezpečování skalních masivů
geomorfologie
geotechnika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních objektů
Vedení dokumentace a monitoringu nebezpečných skalních objektů
Řízení průběžné údržby a zabezpečování skalních objektů
Používání a provádění údržby techniky pro monitorování a zabezpečování skalních objektů
Odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech
Dodržování bezpečnosti práce a prevence úrazů při monitorování a zabezpečování skalních objektů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací