Povolání
Specialista veterinární správy

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
27 286 Kč - 47 547 Kč

Charakteristika

Specialista veterinární správy koordinuje dodržování legislativy v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Pracovní činnosti

 • Výkon dozoru nad zdravotní nezávadností živočišných produktů a krmiv, nad podmínkami chovu hospodářských zvířat a nad veterinární asanací.
 • Organizace a usměrňování ochrany zvířat před nákazami a jinými onemocněními, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
 • Spolupráce v oblasti ochrany zvířat proti týrání.
 • Zpracování kontrolních zpráv, ukládání sankcí a podávání hlášení o zdravotní závadnosti potravin a krmiv živočišného původu příslušným orgánům.
 • Zpracování celostátně platných metodických pokynů k řízení dozorové činnosti.
 • Vydávání odborných stanovisek k odvoláním proti rozhodnutím KVS, normám a návrhům právních předpisů.
 • Aktivní účast v orgánech EU a v dalších mezinárodních organizacích a institucích (OIE, FAO, EUFMD).
 • Posuzování transpozice legislativy EU, provádění notifikace směrnic ES, koordinace procesu komitologie a realizace projektů financovaných z fondů EU.
 • Zajišťování komunikace mezi inspektoráty, laboratořemi, Národním kontaktním místem RASFFa dalšími odbornými útvary státní správy.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Kontrola dodržování podmínek EU při importu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí.
 • Veterinární ochrana příslušného regionu státního území České republiky.
 • Veterinární laboratorní diagnostika a monitoring "cizorodých látek".
 • Nařizování mimořádných veterinárních opatření.
 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru veterinární lékařství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání celostátně platných metodických pokynů k řízení dozorové činnosti v oblasti veterinární správy
Vykonávání dozoru nad zdravotní nezávadností živočišných produktů a krmiv, nad podmínkami chovu hospodářských zvířat a nad veterinární asanací
Provádění kontroly dodržování podmínek EU při importu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Posuzování transpozice legislativy EU v oblasti péče o zdraví zvířat a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Provádění veterinární laboratorní diagnostiky a monitoringu cizorodých látek, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Zpracovávání odborných stanovisek k normám a návrhům právních předpisů týkajících se oblasti veterinární správy a k odvoláním proti rozhodnutím krajské veterinární správy
Zpracovávání kontrolních zpráv a hlášení o zdravotní závadnosti potravin a krmiv živočišného původu pro příslušné orgány, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Zajišťování některých činností při spolupráci v oblasti ochrany zvířat proti týrání, v rámci koordinace dodržování legislativy v oblasti péče o zdraví zvířat
Zajišťování ochrany území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, v rámci vykonávání dozoru v oblasti veterinární správy
Koordinování a usměrňování ochrany zvířat před nákazami a jinými onemocněními, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka
Nařizování mimořádných veterinárních opatření v rámci koordinování činností v oblasti péče o zdraví zvířat a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Zajišťování komunikace v oblasti veterinární správy mezi inspektoráty, laboratořemi a dalšími odbornými útvary státní správy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací