Povolání
Samostatný pracovník veterinární správy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
21 509 Kč - 29 176 Kč

Charakteristika

Samostatný pracovník veterinární správy zajišťuje agendy související s výkonem veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat, ochrany životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výroby živočišných produktů a péče o nezávadnost surovin živočišného původu.

Pracovní činnosti

 • Vedení evidence veterinárních opatření, sankcí, registrací a dalších úkonů.
 • Spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
 • Zahájení a vedení správního řízení za porušení právních předpisů a uložení sankce.
 • Ochrana životního prostřední před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných produktů.
 • Příprava podkladů k provádění veterinárního dozoru a veterinární asanace.
 • Ochrana území České republiky před zavlečením původců nákaz a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.
 • Odběr a rozbor vzorků.
 • Shromažďování informací o porušování péče o zdraví zvířat a jeho ochranu.
 • Spolupráce při prevenci a zdolávání hromadných onemocnění zvířat.
 • Kontrola péče o zdravotní a dietetickou hodnotu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost.
 • Podíl na vytváření nástrojů napomáhajících předcházení nákazám přenosným ze zvířat na člověka.
 • Kontrola zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence a vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor a kontrola v oblasti péče o zdraví zvířat a životního prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování a ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv a hnojiv, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění státního veterinárního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat
Provádění státního dozoru a inspekce při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly
Provádění kontroly zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění kontroly péče o zdravotní a dietetickou hodnotu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění kontrol zaměřených na ochranu území ČR před zavlečením původců nákaz zvířat a zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Provádění biologických zkoušek odrůd a krmiv, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Analyzování výsledků inspekční, dozorové a kontrolní činnosti, prováděné v rámci výkonu veterinárního dozoru v oblasti péče o zdraví zvířat a péče o nezávadnost surovin živočišného původu
Vedení evidence veterinárních opatření, sankcí, registrací a dalších úkonů v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru
Zpracovávání podkladů k provádění veterinárního dozoru a veterinární asanace v oblasti péče o zdraví zvířat
Vyřizování agendy správního řízení za porušení právních předpisů v oblasti péče o zdraví zvířat, nezávadnosti surovin živočišného původu a ochrany životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat
Koordinování spolupráce s dalšími odbornými institucemi při prevenci a zdolávání hromadných onemocnění zvířat, v rámci zajišťování agendy související s výkonem veterinárního dozoru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Duševní poruchy.

více informací