Povolání
Specialista hospodářské soutěže

Charakteristika

Specialista hospodářské soutěže kontroluje dodržování pravidel ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejné podpory.

Pracovní činnosti

  • Vytváření koncepce norem zabezpečujících ochranu hospodářské soutěže.
  • Dohled nad dodržováním pravidel pro poskytování veřejné podpory a zadáváním veřejných zakázek.
  • Realizace opatření zamezující protikonkurenčním tendencím ve vývoji tržních struktur.
  • Podíl na restrukturalizaci národního hospodářství s cílem vytváření konkurenčních tržních struktur a provádění efektivní demonopolizace.
  • Monitoring dostupných tiskovin a informací, které mohou vést k detekci případů dohod narušujících soutěž a k řízení ve věci přezkoumání postupů zadavatelů.
  • Podíl na práci rozkladové komise v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
  • Návrh koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností, připomínkování nových právních předpisů a zpracování komplexních stanovisek k těmto předpisům.
  • Implementace pravidel hospodářské soutěže platných v EU do českého právního řádu.
  • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: