Povolání
Inspektor řízení letového provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Inspektor řízení letového provozu vykonává státní správu a dozor v oblasti způsobilosti řídících letového provozu a způsobilosti personálu.

Pracovní činnosti

 • Státní dozor nad poskytovateli letových provozních služeb a provozem organizací pro výcvik řídících letového provozu.
 • Odborná posouzení pověření držitelů průkazu řídících letového provozu výkonem činnosti examinátora.
 • Státní dozor nad výkonem činností examinátorů a nad zkouškami a přezkušováním pro získání průkazu způsobilosti nebo jeho prodloužení či obnovu pověření examinátora.
 • Spolupráce na certifikaci technických zařízení pro stanoviště řízení letového provozu.
 • Spolupráce s dalšími orgány při šetření incidentů a nehod.
 • Spolupráce na tvorbě leteckých předpisů.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
správní právo, správní řád
technologie oprav letadlové techniky
letadlová technika
práce s textovým editorem, zvládání administrativy pomocí počítače
práce s tabulkovým procesorem
využívání elektronické pošty
práce s internetem
právo Evropské unie
geografie
meteorologie
zásady vedení pracovního kolektivu
logistika v dopravě
státní správa a samospráva na centrální úrovni
tvůrčí psaní
mezinárodní vztahy
evropská integrace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zastupování organizace při jednání se zahraniční účastí
Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů
Stanovování průběhu a vazeb dílčích dopravních a přepravních činností
Znalosti problematiky výkonu státní správy
Používání aplikačního programového vybavení využitelného v dané profesní oblasti
Koordinace letového provozu civilní letecké dopravy se všemi uživateli vzdušného prostoru
Orientace v předpisech pro řízení letového provozu a zajišťování bezpečnosti a plynulosti civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR
Spolupráce při tvorbě koncepcí a metodik
Řízení odborných pracovníků
Koordinace spolupráce s ostatními útvary a organizačními složkami státu
Vypracování odborných informačních výstupů, popř. jiných dokladů či dokumentů
Orientace v předpisech a podkladech pro komplexní řízení letového provozu ve vzdušném prostoru státu
Překlady jednoduchých textů do cizích jazyků
Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací