Povolání
Specialista plavebního dozoru

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista plavebního dozoru koordinuje a zajišťuje výkon státního dozoru nad plavbou a vodními cestami a přístavy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách.
 • Kontrola technického stavu plavebních objektů a úplnosti značení vodních cest.
 • Vydávání stanovisek k územním plánům, včetně jejich změn a doplňků.
 • Kontrola dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení.
 • Kontrola potvrzení o zdravotní a odborné způsobilosti členů posádek plavidel.
 • Kontrola předepsané listiny na plavidlech, plovoucích tělesech a plovoucích zařízeních.
 • Rozhodování o uložení pokuty za jiné správní delikty na úseku plavby ve smyslu zákona o vnitrozemské plavbě a zákona o vodách.
 • Výběr správních poplatků za prováděné úkony včetně vedení předepsané evidence.
 • Projednávání porušení zákona o vnitrozemské plavbě a stanovení postihu za přestupky a jiné správní delikty.
 • Rozhodování o přerušení nebo omezení plavebního provozu pro vznik překážky v plavební dráze nebo poškození stavby na dopravně významné vodní cestě.
 • Stanovení podmínek a vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí včetně informování příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
 • Vydávání stanovisek ke zřizování staveb na sledovaných vodních cestách.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor nad plavbou, vodními cestami a přístavy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání standardů pro zřizování a provozování veřejných přístavů, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Ověřování odborné způsobilosti osob v oboru plavby a vodních cest, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Šetření a posuzování plavebních nehod s mimořádnými následky, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Provádění kontrol potvrzení o zdravotní způsobilosti členů posádek plavidel, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Provádění kontrol dodržování podmínek technické a provozní způsobilosti plavidel, plovoucích těles a plovoucích zařízení, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Provádění kontrol předepsaných listin na plavidlech, plovoucích tělesech a plovoucích zařízeních, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Provádění kontrol dodržování pravidel plavebního provozu na vodních cestách, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Provádění kontrol technického stavu plavebních objektů a úplnosti značení vodních cest, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Zpracovávání a vydávání stanovisek ke zřizování staveb na sledovaných vodních cestách, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Projednávání porušení zákona a vnitrozemské plavbě, včetně stanovení postihů za přestupky a jiné správní delikty, v rámci výkonu státního dozoru nad plavbou, vodními cestami a přístavy
Určování podmínek a vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí po vodních cestách, včetně informování příslušných orgánů státní správy a samosprávy, v rámci výkonu státního plavebního dozoru
Rozhodování o přerušení nebo omezení plavebního provozu pro vznik překážky v plavební dráze nebo poškození stavby na dopravně významné vodní cestě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací