Povolání
Specialista plavebních informací

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
25 541 Kč - 52 478 Kč

Charakteristika

Specialista plavebních informací zajišťuje výkon státní správy v oblasti budování a provozování GIS ve vodní dopravě.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a autorizace výstupů ze systému GIS pro veřejnost.
 • Podílení se na tvorbě prezentací vodních cest a plavby i jiných aktivit úřadu.
 • Metodické vedení, průprava a systematické vzdělávání pracovníků podílejících se na tvorbě a využívání systému GIS.
 • Zajišťování a aktualizace www stránky úřadu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce se správcem sítě na zajištění HW potřebného pro provoz GIS.
 • Zajišťování aplikaci a využívání GIS produktů jiných organizací, které je úřad oprávněn využívat.
 • Zajišťování činnosti koordinační skupiny pro tvorbu systému GIS.
 • Koordinace spolupráce s externími dodavateli geografických dat.
 • Koordinace pořizování, zpracování, aktualizaci, prezentaci a vizualizaci dat v systému GIS.
 • Zajišťování budování a provozování GIS na úrovni komplexního výkonu správy systému, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění.
 • Zajišťování ochrany externích i interních dat v systému GIS.
 • Zajišťování zavádění geoinformačních a komunikačních technologií.
 • Spolupráce se zpracovateli software pro GIS.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje a magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor nad plavbou, vodními cestami a přístavy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v oblasti budování a provozování geografického informačního systému ve vodní dopravě
Poskytování plavebních informací prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy
Řízení úseku budování a provozování geografického informačního systému ve vodní dopravě, včetně jeho právního, organizačního a technického zajištění
Koordinování zavádění geoinformačních a komunikačních technologií, včetně koordinace zpracování, aktualizace, prezentace a vizualizace dat v geografickém informačním systému ve vodní dopravě
Koordinování spolupráce se správcem sítě na zajištění hardware, potřebného pro provoz geografického informačního systému ve vodní dopravě
Koordinování spolupráce se zpracovateli software pro geografický informační systém ve vodní dopravě
Koordinování spolupráce s externími dodavateli geografických dat pro geografický informační systém ve vodní dopravě
Koordinování a autorizování výstupů z geografického informačního systému ve vodní dopravě pro veřejnost
Koordinování a metodické vedení systematického vzdělávání pracovníků podílejících se na tvorbě a využívání geografického informačního systému ve vodní dopravě
Zajišťování ochrany externích i interních dat v rámci provozování geografického informačního systému ve vodní dopravě
Zajišťování činnosti koordinační skupiny pro tvorbu geografického informačního systému ve vodní dopravě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací