Povolání
Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
24 763 Kč - 42 485 Kč

Charakteristika

Specialista pro mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací se podílí na tvorbě koncepce a strategie elektronických komunikací včetně její koordinace s mezinárodními systémy.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepce využití číslovacího prostoru a vypracování číslovacích plánů.
 • Tvorba koncepce a strategie elektronických komunikací v oblasti užití a správy regulace trhů elektronických komunikací, čísel a rádiového spektra včetně její koordinace s mezinárodními systémy.
 • Zpracování a posuzování návrhů dlouhodobé koncepce využívání rádiového spektra a geostacionární oběžné dráhy, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.
 • Zpracování podkladů pro návrh plánu přidělení kmitočtových pásem a návrh plánu využití rádiového spektra, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.
 • Zpracování návrhů opatření k zajištění realizace dlouhodobé strategie využívání rádiového spektra a její návaznosti na mezinárodní dohody, směrnice a doporučení.
 • Zpracování a posuzování materiálů EU a členských států EU týkajících se projektů elektronických komunikací zaměřených na rozvojové programy EU.
 • Zastupování ve výborech a institucích Evropské komise, ITU, NATO, CEPT.
 • Tvorba návrhů nových právních předpisů s celostátní působností včetně zpracování zásadních komplexních stanovisek k předpisům vzhledem k právu ES a jednotným principům regulace dohodnutým na úrovni regulačních orgánů členských států EU.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru ekonomika a management, magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika, magisterský studijní program v oboru mezinárodní ekonomické vztahy a magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti elektronických komunikací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce a zásad státní správy a regulace elektronických komunikací, včetně směrů jejich rozvoje
Zpracovávání koncepce uznávání a posuzování shody rádiových a telekomunikačních koncových zařízení v návaznosti na požadavky mezinárodních standardů a dalších mezinárodních předpisů
Zpracovávání koncepce koordinovaného využívání rádiového spektra v návaznosti na celostátní systémy a programy elektronických komunikací a jejich harmonizaci s mezinárodnímu dohodami a dokumenty
Zpracovávání koncepce využití číslovacího prostoru a vypracování číslovacích plánů v oblasti elektronických komunikací
Zpracovávání podkladů pro návrh plánu přidělení kmitočtových pásem v oblasti elektronických komunikací a návrh plánu využití rádiového spektra, včetně harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv
Posuzování materiálů Evropské unie a členských států EU, týkajících se projektů elektronických komunikací, zaměřených na rozvojové programy EU
Posuzování návrhů dlouhodobé koncepce využívání rádiového spektra a geostacionární oběžné dráhy, včetně jejich harmonizace se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv
Zpracovávání návrhů opatření k zajištění realizace dlouhodobé strategie využívání rádiového spektra v oblasti elektronických komunikací a její návaznosti na mezinárodní dohody, směrnice a doporučení
Zpracovávání návrhů nových právních předpisů v oblasti elektronických komunikací, včetně zpracovávání stanovisek k předpisům vzhledem k právu Evropského společenství
Zastupování zájmů Českého telekomunikačního úřadu v oblasti elektronických komunikací ve výborech a institucích Evropské komise, Mezinárodní telekomunikační unie, NATO a CEPT
Koordinování správy v jednotlivých oblastech elektronických komunikací, včetně přidělování čísel, rozhodování sporů a přidělování a využívání rádiového spektra

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací