Povolání
Inspektor jaderné bezpečnosti

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
28 639 Kč - 78 061 Kč

Charakteristika

Inspektor jaderné bezpečnosti zpracovává metodiku státního odborného dozoru a zajišťuje dozor nad jadernou bezpečností, nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení.

Pracovní činnosti

 • Stanovení metod a pravidel dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti.
 • Komplexní výkon inspekcí jaderné bezpečnosti v oblastech montáže, spouštění, provozu a údržby strojních komponent a systémů jaderných zařízení s jadernými reaktory.
 • Kontrola a hodnocení dodržování požadavků na jadernou bezpečnost v oblasti jaderného paliva včetně stanovení požadavků na jadernou bezpečnost v této oblasti.
 • Posuzování bezpečnostní dokumentace k umístění, výstavbě, jednotlivým etapám uvádění jaderných zařízení do provozu včetně provádění rekonstrukce ovlivňujících jadernou bezpečnost.
 • Zpracování návrhů právních předpisů v oblasti jaderné bezpečnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru jaderná chemie, magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika a magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní dozor v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dokumentaci a odborné problematice využívání jaderné energie a radiační ochrany v rámci státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností technických provozů jaderných zařízení
Zpracovávání metodických systémových opatření a návrhů právních předpisů pro výkon státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad způsobilostí technických provozů jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, nad povinně zavedeným systémem jejich jakosti
Zpracovávání metodických systémových opatření pro výkon státního odborného dozoru nad opatřeními vedoucími ke snížení přírodního ozáření a nad stanovenými látkami, které by mohly být zneužity k porušování zákazu chemických a biologických zbraní
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru v oblasti zákazu chemických a biologických zbraní, jaderné bezpečnosti, nakládání se zdroji ionizujícího záření, s radioaktivními odpady a s jadernými materiály
Zpracovávání koncepce a metodiky státního odborného dozoru nad přepravou a nakládáním s jadernými materiály a radionuklidovými zářiči
Zpracovávání koncepce odborné přípravy vybraných pracovníků jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření, v rámci zajišťování státního odborného dozoru
Komplexní výkon kontrol a inspekcí jaderné bezpečnosti v oblastech montáže, spouštění, provozu a údržby strojních komponent a systémů jaderných zařízení s jadernými reaktory
Posuzování bezpečnostní dokumentace k umístění, výstavbě a jednotlivým etapám uvádění jaderných zařízení do provozu, v rámci státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností
Posuzování bezpečnostní dokumentace při provádění rekonstrukcí jaderných zařízení, v rámci státního odborného dozoru nad jadernou bezpečností
Kontrola a posuzování dodržování požadavků na jadernou bezpečnost v oblasti jaderného paliva, v rámci státního odborného dozoru
Vedení příslušné dokumentace o státním odborném dozoru nad jadernou bezpečností a způsobilostí technických provozů jaderných zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.

více informací