Povolání
Specialista udělování licencí v energetice

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
26 190 Kč - 42 131 Kč

Charakteristika

Specialista udělování licencí v energetice posuzuje splnění podmínek pro udělení, změnu nebo zrušení licencí pro podnikání v energetických odvětvích a zabezpečuje dohled nad výkonem licencovaných činností.

Pracovní činnosti

 • Rozhodování o udělení licence, změně licence nebo zrušení licence.
 • Rozhodování o povinnosti poskytnout energetické zařízení pro činnost nad rámec licence.
 • Rozhodování o uložení povinností dodávek nebo distribuce nad rámec licence.
 • Rozhodování o držení více licencí jedním podnikatelským subjektem.
 • Zajišťování správního procesu a vydávání správních rozhodnutí ve shora uvedených případech včetně posuzování plnění stanovených podmínek k udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, jejich změn a zániků.
 • Zabezpečení dohledu nad výkonem licencovaných činností.
 • Zajišťování dozoru nad kontinuálními dodávkami energií.
 • Podávání podnětů ke kontrole Státní energetické inspekci.
 • Vyhodnocení plnění podmínek podnikání podle energetického zákona na základě regulačních výkazů.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti licencí.
 • Zpracování odborných stanovisek ke sporným případům v oblasti elektroenergetiky.
 • Účast na přípravě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti energetiky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika, magisterský studijní program v oboru jaderná chemie, magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika a magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla udělování licencí v oblasti energetiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce systému licencí k podnikání v energetice
Zpracovávání celostátních jednotných postupů a opatření k ovlivňování energetiky, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Posuzování podkladů pro následné rozhodování o povinnosti poskytnout energetické zařízení pro činnost nad rámec licence pro podnikání v energetice
Zabezpečování kontroly a dohledu nad výkonem licencovaných činností pro podnikání v energetických odvětvích
Posuzování a vyhodnocování plnění podmínek podnikání podle energetického zákona na základě regulačních výkazů, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Vedení dokumentace o zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetických odvětvích
Zpracovávání odborných stanovisek ke sporným případům v oblasti elektroenergetiky, v rámci zabezpečování dohledu nad výkonem licencovaných činností v energetice
Zpracovávání návrhů prováděcích předpisů a zákonů v oblasti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyřizování žádostí o udělení licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Celostátní koordinování a usměrňování udělování licencí pro podnikání v energetice

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací