Povolání
Specialista v oboru regulace energetiky

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
26 190 Kč - 42 131 Kč

Charakteristika

Specialista v oboru regulace energetiky vytváří koncepci regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, stanovuje pravidla usměrňování cen včetně sledování dodržování standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice.

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů koncepce regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství.
 • Zpracování podkladů pro stanovení ceny za přenos elektřiny, systémové služby, distribuci elektřiny pro jednotlivé napěťové hladiny, včetně kalkulace jednotlivých komponent.
 • Zpracování podkladů pro stanovení ceny za přepravu plynu, uskladnění plynu, distribuci plynu, ceny dodávek plynu včetně kalkulace jednotlivých komponent.
 • Stanovení pravidel usměrňování cen tepelné energie.
 • Konzultační činnost v oblasti regulace cen elektřiny, plynu, tepelné energie a souvisejících služeb a v oblasti organizce trhů s elektřinou, plynem a teplem.
 • Sledování a vyhodnocování dodržování standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice.
 • Zpracování metodických pokynů k regulačnímu výkaznictví a účetnictví.
 • Zpracování návrhů pro změnu legislativy v oblasti energetiky.
 • Podávání podnětů ke kontrole Státní energetické inspekci.
 • Stanovení hodnot regulačních parametrů pro regulační období.
 • Stanovení pravidel trhu s elektřinou včetně vyhodnocení jejich účinnosti.
 • Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru aplikovaná fyzika, magisterský studijní program v oboru jaderná chemie, magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
státní odborný dozor v oblasti energetiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce systému regulace v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, včetně pravidel usměrňování cen a sledování dodržování standardů kvality dodávek a služeb
Zpracovávání metodických pokynů k regulačnímu výkaznictví a účetnictví, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Sledování, posuzování a vyhodnocování dodržování standardů kvality dodávek a služeb v elektroenergetice, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Posuzování a vyhodnocování účinnosti pravidel trhu s elektřinou, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Zpracovávání podkladů pro stanovení ceny za přenos a distribuci elektřiny pro jednotlivé napěťové hladiny, včetně kalkulace jednotlivých komponent, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Zpracovávání podkladů pro stanovení ceny za přepravu, uskladnění a distribuci plynu, včetně kalkulace jednotlivých komponent, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Zpracovávání návrhů pro změny legislativy v oblasti energetiky, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti regulace cen elektřiny, plynu, tepelné energie a souvisejících služeb a v oblasti organizace trhů s elektřinou, plynem a teplem
Celostátní koordinování programů rozvoje obnovitelných zdrojů energií, v rámci zajišťování odborných činností v oboru regulace energetiky
Celostátní koordinování tvorby ekonomických nástrojů k ovlivňování a regulaci energetiky v zájmu ochrany spotřebitelů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací