Povolání
Veterinární technik laborant

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: státní správa
Alternativní názvy: Veterinary laboratory technician, Veterinary technician
Platové rozmezí
21 509 Kč - 29 176 Kč

Charakteristika

Veterinární technik laborant provádí speciální laboratorní práce a potřebné fyzikální měření při vyšetřování biologického materiálu prováděného v souvislosti s veterinární činností.

Pracovní činnosti

 • Provádění analýzy potravin, surovin a krmiv vstupujících do potravinového řetězce.
 • Provádění speciálních laboratorních vyšetření biologického materiálu.
 • Laboratorní vyšetření zaměřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv a kosmetických přípravků.
 • Analýza, evidence a zpracování výsledků laboratorního vyšetření.
 • Zajišťování zpracování vzorků biologického materiálu a jejich likvidaci.
 • Zajišťování běžné údržby laboratorní techniky.
 • Příjem vzorků k vyšetření včetně evidence.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Také je vystaven značné zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analýza potravin, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii
státní odborný dozor v oblasti biologie, toxikologie, aj.
metodika odběrů biologických vzorků pro laboratorní vyšetření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu, a to i vysoce specializovaných
Provádění kontrol uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich expirace
Provádění statistického hodnocení zjištěných výsledků v oblasti veterinární laboratorní práce
Provádění analýz potravin, surovin a krmiv vstupujících do potravinového řetězce, nebo i speciálních laboratorních analýz nestandardních látek
Vypracovávání ucelených souborů údajů o zjištěných výsledcích
Vedení požadované dokumentace v oblasti veterinární laboratorní práce
Zavádění nových pracovních postupů a laboratorních metod v oblasti veterinární laboratorní práce
Zhotovování preparátů nutných pro laboratorní činnost včetně přípravy a dalšího zpracovávání potřebných dalších materiálů
Provádění běžné údržby laboratorních přístrojů a zařízení v oblasti veterinární laboratorní práce
Seřizování a nastavování správných parametrů laboratorních přístrojů a zařízení
Přejímání, ukládání a manipulace se všemi vzorky, prostředky a materiály
Příprava nástrojů, pomůcek a materiálů pro požadované úkony v oblasti veterinární laboratorní práce
Obsluha laboratorní techniky v oblasti veterinární laboratorní práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Poruchy vidění.

více informací