Povolání
Radiologický technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Platové rozmezí
24 923 Kč - 51 572 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický technik zajišťuje provoz radiologických zařízení ve zdravotnickém zařízení.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení.
 • Výkon specifických činností pod dohledem radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí.
 • Spolupráce s lékařem na léčebné a diagnostické péči.
 • Asistence radiologickému fyzikovi.
 • Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách.
 • Zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel.
 • Obsluha přístrojové techniky.
 • Sledování naměřených hodnot.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny a ionizujícím zářením.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru aplikovaná fyzika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
základní zdravotnické předpisy
zdravotnická diagnostická a měřicí technika
radiodiagnostika
radioterapie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Předkládání návrhů a opatření vedoucích k optimalizaci radiační ochrany
Zpracovávání částí ozařovacích plánů radioterapie
Kontrola dodržování příslušných právních předpisů při používání radiologických zařízení
Kontrola výsledků zkoušek a testů provozní stálosti u všech druhů radiologických zařízení včetně kontroly vývoje číselných řad naměřených hodnot
Provádění zkoušek provozní stálosti všech druhů radiologických zařízení
Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách
Vedení příslušné dokumentace (např. evidence předepsaných termínů zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel, vedení číselných řad naměřených hodnot)
Organizační zajišťování předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel
Realizace ozařovacích technik na základě předpisu odborného lékaře (zejména provádění základní klinické dozimetrie)
Obsluha přístrojové techniky používané v oblasti radiologie (při radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.

více informací