Povolání
Vodař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Vodař zabezpečuje provoz vodních děl, obsluhuje jezová, plavební a přehradní zařízení, sleduje a kontroluje stav vodního toku, provádí údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů a zajišťuje stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

  • Jednání se správními orgány.
  • Zajišťování provozu a údržby vodních děl.
  • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
  • Zjišťování a projednávání přestupků.
  • Sledování a kontrola vodního toku a vodních děl.
  • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
  • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
  • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
  • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu.
  • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
  • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodohospodářských objektů.
  • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
  • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
  • Měření a pozorování základních provozních veličin.
  • Obsluha malých vodních elektráren.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: