Povolání
Vodař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný směr:

Charakteristika

Vodař zabezpečuje provoz vodních děl, obsluhuje jezová, plavební a přehradní zařízení, sleduje a kontroluje stav vodního toku, provádí údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů a zajišťuje stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Jednání se správními orgány.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Zjišťování a projednávání přestupků.
 • Sledování a kontrola vodního toku a vodních děl.
 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodohospodářských objektů.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Měření a pozorování základních provozních veličin.
 • Obsluha malých vodních elektráren.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: