Povolání
Specialista ÚSC pro správní agendu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy
Platové rozmezí
24 427 Kč - 55 605 Kč

Charakteristika

Specialista ÚSC pro správní agendu koordinuje činnosti spojené se zajištěním správní agendy v rozsahu náležející do pravomoci příslušného ÚSC.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.
 • Rozhodování o výši pokut za porušení příslušné zákonné normy.
 • Kontrola zajištění oznamovací povinnosti příslušným orgánům a institucím.
 • Komplexní kontrola vedení matriční agendy a souvisejících agend včetně ukládání nápravných opatření.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad matriční činností u matričních úřadů, které jsou zařazeny ve správním obvodu.
 • Kontrola a metodické usměrňování činností spojených s občansko správní agendou a evidencí.
 • Koordinace odborného poradenství obcím.
 • Kontrolní činnosti vyplývající z příslušných předpisů.
 • Vyřizování závažných stížností a podnětů občanů.
 • Spolupráce se správními úřady a institucemi.
 • Odpovědnost za systémovost a komplexnost vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Koordinace vedení přestupkového řízení a rozhodování ve věcech stanovených v příslušné zákonné normě.
 • Kontrola náležitostí přestupkové dokumentace a postupů zvolených při přestupkovém řízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program a magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací