Povolání
Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Odborný referent dopravy

Charakteristika

Samostatný pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Vytváření koncepce dopravní infrastruktury ÚSC.
 • Koordinace změn prováděných v dopravním systému města, včetně cyklostezek, vedení evidence parkovacích stání.
 • Zajišťování činnosti dopravního úřadu pro Městskou hromadnou dopravu a taxislužbu.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtu v oblasti financování MHD a jiné dopravní obslužnosti.
 • Schvalování jízdních řádů na daném území.
 • Sledování a vedení čerpání rozpočtu odboru.
 • Plnění funkce orgánu státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Plnění funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Kontrola provádění údržby městských komunikací a veřejného osvětlení.
 • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost, bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa, bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management, bakalářský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura, vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, vyšší odborné vzdělání v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus, bakalářský studijní program v oboru stavebnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů doprava a spoje a bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací