Povolání
Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Alternativní názvy: Odborný referent dopravy, Referent samosprávy, Administrativní pracovník
Platové rozmezí
23 153 Kč - 37 087 Kč

Charakteristika

Samostatný pracovník dopravních systémů a dopravní obslužnosti v ÚSC zajišťuje a koordinuje činnosti na úseku dopravy a plní funkci státního stavebního dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Pracovní činnosti

 • Sledování a vedení čerpání rozpočtu odboru.
 • Plnění funkce orgánu státního stavebního dohledu v silniční dopravě.
 • Plnění funkce speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v příslušném správním obvodu.
 • Zajišťování znaleckých posudků.
 • Vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Prověřování a řešení stížností, podání, oznámení, petic a podávání informací.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace činností speciálního stavebního úřadu - povolování dopravních staveb.
 • Podíl na návrzích koncepcí dopravní infrastruktury samosprávního celku.
 • Spolupráce při tvorbě návrhů změn v dopravním systému města.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů doprava a spoje, bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost, bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus, bakalářský studijní program v oboru stavebnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje, vyšší odborné vzdělání v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství, vyšší odborné vzdělání v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy, bakalářský studijní program v oboru dopravní a spojová infrastruktura, bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management, bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa a vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací