Povolání
Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Odborný směr:
Platové rozmezí
26 391 Kč - 45 386 Kč

Charakteristika

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti v energetice.

Pracovní činnosti

  • Stanovení standardních technologických postupů a technologických podmínek.
  • Kontrola dodržování technologických postupů.
  • Provádění technického dozoru.
  • Provádění technických a technologických zkoušek zařízení v energetice.
  • Vedení technické dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru energetika. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, bakalářský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie, vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika, bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika a bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
nakládání s odpady
druhy a vlastnosti betonu
zásady tvorby technologických postupů
technologie svařování kovů
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
venkovní elektrická vedení
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací energetických systémů a zařízení
Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v energetice
Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů stavebních objektů energetických technologických zařízení
Stanovování množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek pro výrobu nebo provoz energetických zařízení
Orientace v normách jakosti a kvality v energetice
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací