Povolání
Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Odborný směr:
Platové rozmezí
25 629 Kč - 46 995 Kč

Charakteristika

Technolog specialista stavebně montážní činnosti v energetice komplexně stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti se zvýšenými technologickými požadavky.

Pracovní činnosti

  • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na energetických stavbách.
  • Řízení a zajišťování technologické přípravy stavebně-montážních činností.
  • Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek stavebně-montážních činností.
  • Řízení technických a technologických zkoušek.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie a magisterský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
požární prevence
zabezpečování požární ochrany na pracovišti
nakládání s odpady
druhy a vlastnosti betonu
zásady tvorby technologických postupů
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
venkovní elektrická vedení
statika
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v energetice
Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací rozsáhlých energetických systémů a zařízení
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v energetice
Vedení technické dokumentace v energetice
Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů stavebních objektů energetických technologických zařízení
Orientace v normách a jakosti v energetice
Provádění technického dozoru na energetických pracovištích
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací