Povolání
Nálezový technolog diagnostik pro avioniku

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Alternativní názvy: Nálezář
Platové rozmezí
21 484 Kč - 50 465 Kč

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v avionických letadlových systémech.

Pracovní činnosti

  • Diagnostika závad letecké techniky.
  • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
  • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.
  • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie oprav letadlové techniky
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
letadlová technika
elektronika obecně
elektronické měřicí přístroje a systémy
práce se softwarem pro odborné aplikace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla, sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky
Provádění funkčních zkoušek k testování a vyhodnocování předepsaných parametrů zařízení (avionických systémů a zařízení)
Diagnostikování poruch leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Orientace v normách stanovených předpisy mezinárodních i národních certifikačních organizací (EASA, ÚCL, ICAO, JAA, ...)
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
Vyplňování a evidování technických dat při provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
Hodnocení výsledků zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Orientace v elektrotechnických normách a technické dokumentaci letadel, letadlových celků a systémů
Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů
Volba postupů práce, nářadí, měřidel a náhradních dílů pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
Vedení předepsané evidence a protokolů o provedených pracích a zkouškách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
  • Poruchy vidění.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Klaustrofobie.
  • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.

více informací