Povolání
Samostatný rybářský technik

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Platové rozmezí
20 580 Kč - 32 756 Kč

Charakteristika

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování zpracování ryb, včetně zajištění zásad hygieny a potravní bezpečnosti.
 • Návrhy a realizace zoohygienických opatření.
 • Vedení vodohospodářské agendy, účast při vodoprávních jednáních.
 • Vyhodnocení stavu obsádek ryb.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Organizování chovu vodní drůbeže.
 • Navrhování a realizace melioračních opatření.
 • Sledování a vyhodnocování jakosti vod a návrh opatření k optimalizaci její kvality.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru zootechnika. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí a bakalářský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
rybářská legislativa
chov ryb a vodní drůbeže
výlov rybníků
ekonomika, plánování, řízení a obchodní činnost v rybničním hospodářství a ve zpracování ryb
ichtyologie
hydrobiologie
ekologie vodního prostředí
výživa a krmení ryb a vodní drůbeže
základy hygieny a prevence chovu ryb a vodní drůbeže
plemenitba ryb a vodní drůbeže

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace výlovu rybníků
Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v živočišné výrobě
Sestavování obsádkových plánů v rybničním hospodářství
Výběr generačních ryb, jejich výtěr, hodnocení vývojových stadií ryb a určování chovatelských opatření
Určování krmných dávek a zajištění krmení ryb a vodní drůbeže
Provádění kontrolních odlovů, hodnocení růstu a zdravotního stavu ryb
Provádění melioračních opatření (stanovení dávek vápnění a hnojení) a vyhodnocení jejich dopadu na stav životního prostředí
Provádění technickobezpečnostního dohledu jako prevence škod
Provádění odběrů vzorků ryb a vody, terénní a laboratorní analýza vlastností vody
Řízení nasazování a vysazování ryb a vodní drůbeže (sádkování), přepravy ryb a jejich prodeje
Vedení evidence o chovu ryb a jednotlivých věkových kategorií
Posuzování stavu rybničního hospodářství a jeho vývoje
Rozhodování o zoohygienických opatřeních v chovu ryb a vodní drůbeže
Organizace a řízení reprodukce, odchovu a výkrmu jatečné vodní drůbeže
Šlechtění a plemenitba ryb a vodní drůbeže (selekce, značení, evidence)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací