Povolání
Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Odborný směr:
Platové rozmezí
23 022 Kč - 36 787 Kč

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí řídí a organizuje práce při zajišťování výstavby, provozu a údržby rozsáhlých vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.
 • Řešení oprav, provozních havárií a výluk na vodovodních a kanalizačních sítích.
 • Spolupráce v oblasti investiční činnosti, údržby a oprav.
 • Spolupráce při doplňování informací pro geografický informační systém.
 • Sestavování plánů hospodaření vodovodních a kanalizačních sítí a jejich dodržování.
 • Vyřizování obdržených stížností zákazníků včetně stanovení nápravných opatření.
 • Kontrola a potvrzování věcné správnosti podkladů pro fakturaci.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Řízení činnosti při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Koordinace činnosti pohotovostní služby.
 • Řízení činnosti při vyšetřování skrytých úniků vody včetně realizace opatření ke snížení ztrát vody.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru strojní inženýrství, vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství, vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika a vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy pro řešení vodních havárií v průmyslových a dalších objektech
měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách
čištění odpadních vod
ochrana půdy a vod
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
nakládání s odpady
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
hygienická ochrana vody
manipulační a provozní řády na vodních dílech
technické kreslení ve stavebnictví
pozemní stavby
dopravní stavby
stavební technologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Zpracovávání dílčích návrhů a studií k dosažení optimálních technických i ekonomických parametrů staveb
Zjišťování výskytu balastních vod
Posuzování a rozbory poruchovosti vodovodních a kanalizačních sítí
Sledování a vyhodnocování stavu potrubí, přípojek a objektů při provádění údržby vodovodních a kanalizačních sítí
Vyšetřování skrytých úniků vody ve vodovodní síti
Rozhodování o opatřeních ke snížení ztrát vody z vodovodní sítě
Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí
Řízení diagnostiky poruch vodovodních a kanalizačních sítí a odstraňování těchto poruch
Řízení a organizace prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, připojování a odpojování vodovodních a kanalizačních přípojek, provádění oprav a odstraňování poruch
Kontrola a vyhodnocování plnění operativních plánů na odstraňování poruch a likvidaci havárií na vodovodních a kanalizačních sítích
Rozhodování o opatřeních pro odstranění balastních vod
Zpracovávání změn operativních plánů na odstraňování poruch a likvidaci havárií na vodovodních a kanalizačních sítích
Vedení provozní a technické dokumentace o řízení a organizaci prací při zajišťování provozu vodovodních a kanalizačních sítí, jejich údržbě a opravách
Vyznačování a evidování vedení vodovodních a kanalizačních sítí v mapové dokumentaci

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací